Kategorie

Obchodní podmínky

Nakupování zboží na našich internetových stránkách mohou uskutečnit fyzické osoby za předpokladu dodržení níže uvedených pravidel.

Definice:

Prodávající:

Provozovatel internetového obchodu www.sportovy-podvozok.sk

GAG racing s.r.o

IČO: 48 215 538

IČ DPH: SK2120118132

Ulice Vladimíra Clementisa 6449/20

917 01 Trnava

Objednávka:

1. Spotřebitel objednává výrobky a služby prodávajícího prostřednictvím obchodního systému na www.sportovy-podvozky.sk písemnou formou: e-mailem (včetně objednávky přes e-shop).

 Takto provedená objednávka se považuje za závaznou a je v souladu se zákonem č. 108/2000 CFU ve znění pozdějších předpisů chápána jako smlouva uzavíraná na dálku.

2. Při každé objednávce musí spotřebitel uvést jméno a příjmení, poštovní a fakturační adresu, telefonní a faxové číslo, e-mail; název zboží, popis zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, (objednávka prostřednictvím e-shopu tyto podmínky splňuje automaticky).

3. Po doručení objednávky bude tato objednávka zaevidována v systému prodávajícího a tehdy zároveň vzniká obchodní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem. Nejpozději do 48 hodin (v pracovní dny), pokud není oznámení jinak, se prodávající zkontaktuje se spotřebitelem. Ověří objednávku, způsob dopravy a oznámí možnou dodací dobu, nebo termín odběru, konečnou cenu a způsob úhrady. Od tohoto termínu je objednávka pro spotřebitele závazná.

4. Spotřebitel má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den 1. kontaktování prodávajícího se spotřebitelem, t.j v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku lze stornovat výlučně písemnou formou (e-mailem). Potvrzení stornování oznámí prodávající spotřebiteli také výlučně písemnou formou. Písemná forma se vyžaduje z důvodu doložitelný dokladu storna pro prodávajícího a zastavení vyřizování objednávky.

I. Dodací lhůty

1. Dodací lhůty jsou pro různé druhy produktů různé. Termín dodávky nebo odběru zboží bude vždy oznámen spotřebiteli při ověřování objednávky.

2. Obecně je termín dodávky nebo odběru zboží od 7 do 14 dnů od data ověření objednávky.

3. Ve výjimečných případech, kdy některé druhy zboží nejsou skladem, a nejsou k dispozici ani u výrobců a dovozců může být dodací lhůta delší.

II. Cena, platební podmínky a přepravné

1. Cena produktu je stanovena ceníkem prodávajícího. Ceny uvedené v ceníku mohou podléhat změnám i bez předchozího ohlášení. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v návaznosti na změny cen výrobců, dovozců a pod .. Platná cena produktu bude vždy oznámena při ověřování objednávky.

2. Spotřebitel hradí platbu v pouze v hotovosti na dobírku.

3. Při předávání produktu platí spotřebitel cenu za produkt + dopravné a případně cenu dobírky, pokud není na stránce www.sportovy-podvozok.sk napsáno jinak. Kupující bude o ceně dopravy upozornění před objednáním zboží.

4. Způsob dopravy je výchozí prodávajícím. Zboží je posílán kurýrem nebo Slovenskou poštou. O typu dopravy bude kupující informován.

5. Výše ​​nákladů na dopravu bude vždy oznámena spotřebiteli při ověřování objednávky, případně prodávající doporučí spotřebiteli levnější variantu dopravy.

II. Přebírání zboží

1. Spotřebitel se zavazuje převzít zboží v dohodnutém termínu na adrese uvedené na objednávce.

2. Při přebírání produktu je spotřebitel povinen zkontrolovat fyzickou neporušenost a kompletnost zásilky. Pokud je zásilka viditelně poškozena a zničena, spotřebitel je povinen bez převzetí zásilky ihned kontaktovat prodávajícího a se zasilatelskou společností sepsat Zápis o škodě na zásilce. Jakékoliv pozdější reklamace na množství a fyzické porušení produktu nebudou akceptovány.

3. Spotřebitel nabývá vlastnická práva k produktům až uhrazením plné ceny a dalších peněžních částek dohodnutých v kupní smlouvě na dálku na účet prodávajícího. Do doby přechodu vlastnických práv z prodávajícího na spotřebitele, který má produkt v držení, má spotřebitel všechny povinnosti uschovatele věci a je povinen produkty a služby na vlastní náklady bezpečně uschovat a označit je tak, aby byly za každých okolností identifikovatelné jako produkt prodávajícího.

4. Prodávající je oprávněn požadovat splnění závazků, zejména uhrazení ceny za produkty a služby, a to bez ohledu na to, že vlastnictví k produktu a služby ještě nepřešlo na spotřebitele.

5. Nebezpečí škody na produktech přechází na spotřebitele momentem převzetí spotřebitelem nebo jeho zmocněncem.

IV. Odstoupení od smlouvy

1. Spotřebitel je oprávněn stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze do konce dne (23:59) kdy bylo zboží objednáno, tj v den, kdy se ověřuje objednávka u spotřebitele. Objednávku lze stornovat výlučně písemnou formou (e-mailem).

2. Spotřebitel je oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy do 7 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemnou formou, musí obsahovat všechny údaje sloužící k identifikaci produktu, spotřebitele a prodávajícího a musí být ve výše uvedené lhůtě doručeno spolu s produktem do sídla prodávajícího na náklady a odpovědnost spotřebitele. Náklady na vrácení produktu nese spotřebitel.

Produkt nesmí být poškozen, používán, musí být v původním obalu a spolu s produktem musí spotřebitel odevzdat všechny dokumenty týkající se předmětného produktu (návod k obsluze, záruční list, doklad o nabytí a pod.), Které obdržel při jeho koupi. Spotřebitel souhlasí a bere na vědomí, že písemnou formou se v tomto případě rozumí listina o odstoupení od kupní smlouvy podepsána spotřebitelům.

Produkt se nevrací na dobírku. Takto zaslaný produkt se nepřijímá a vrací zpět.

3. Při dodržení výše uvedených povinností spotřebitele, prodávající převezme zboží zpět a do 15 dnů ode dne odstoupení smlouvy cenu zaplacenou za produkt nebo za službu nebo zálohu, který spotřebitel uhradil za produkt nebo službu vrátí spotřebiteli předem dohodnutým způsobem zpět.

4. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy uzavřené na dálku zejména v následujících případech:

 a) pokud jde o smlouvu, jejíž součástí je i poskytnutí služby, pokud se služba začala plnit se souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

 b) pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu nebo služeb, jejichž cena závisí na pohybu cen na finančním trhu, které prodávající nemůže ovlivnit

 c) jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je prodej produktu zhotoveného podle osobitých požadavků spotřebitele nebo produktu určeného speciálně pro jednoho spotřebitele, nebo produktu, který vzhledem k jeho vlastnosti nelze vrátit

5. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku (odstoupit od smlouvy) nebo její část jestliže:

 a) produkt se nevyrábí nebo se přestal vyrábět

 b) změnila se cena dodavatele produktu

 c) vystavená cena produktu byla chybná

V. Záruka a servis

1. Konkrétní záruční a servisní podmínky jsou uvedeny v příslušných záručních listech vybraných produktů, které spotřebitel obdrží při koupi produktu.

2. Obecně, pokud v záručních listech není uvedeno jinak, je záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv stanovena na minimálně 24 měsíců nebo shora ohraničená datem spotřeby produktu. Spotřebitelem je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Reklamovat je možné pouze produkt zakoupený a zaplacený u prodávajícího. Při uplatnění reklamace je spotřebitel povinen doručit (pokud to charakter produktu umožňuje - zastavěný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškozené, v originálním balení, včetně manuálů, záručního listu, faktury nebo jiného dokladu o zaplacení produktu prodávajícímu. Při uplatnění reklamace se spotřebitel řídí pokyny uvedenými v záručním listě.

3. Oprávnění na záruku zaniká v případě, že k chybě došlo mechanickým poškozením výrobku, provozováním výrobku v nevhodných podmínkách, neodbornou montáží, nedodržením příslušných norem ze strany spotřebitele nebo osoby, která spotřebiteli montáž prováděla, nebo pokud byl převeden zásah do výrobku jinou než oprávněnou osobou. Ze záruky jsou také vyňaty chyby způsobené živelnou pohromou a nesprávným zacházením.

4. V případě uplatňování reklamace se doporučuje spotřebiteli telefonicky oznámit prodávajícímu, že daný produkt vykazuje chybu a jakým způsobem se projevila. Na základě těchto informací se doporučí spotřebiteli další postup při vyřizování reklamace.

Vážení klienti,

v tomto informačním memorandu vám chceme poskytnout podrobné informace o zpracovávání vašich osobních údajů pro marketingové účely. Úvodem bychom vám chtěli vysvětlit, proč jsme vás požádali o souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely.

Hlavním cílem uvedeného zpracování je nabídnout vám nejnovější informace o aktuálních a nových produktech a službách a našich obchodních partnerů. Dalším cílem je poskytovat časově omezené nabídky a praktické informace, a to v písemné nebo elektronické formě. Snažíme se vytvářet nabídky na míru na základě segmentace a profilování a prezentovat vám pouze relevantní nabídky produktů a služeb, abyste nebyli zaplaveni nabídkami produktů, které již máte k dispozici nebo které nevyhovují vašim potřebám.

Vzhledem k tomu, že 25. 5. 2018 vstoupí v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES, je třeba, abychom od vás získali nový souhlas, který odpovídá novým požadavkům.

Přečtěte si prosím níže uvedené informace o zpracování osobních údajů, které jsme připravili ve formě otázek, aby toto informační memorandum bylo co nejvíce přehledné a praktické z hlediska vyhledávání informací. Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky k vámi poskytnutému souhlasu, zavolejte na naši linku: 0948 357 099 Nebo pošlete email na: info@gag-racing.sk

OBSAH

  1.      Kdo je správce vašich osobních údajů?
  2.      Jaké vaše osobní údaje zpracováváme?
  3.      Z jakých zdrojů osobní údaje pocházejí?
  4.      Na jaké účely jste poskytli svůj souhlas?
  5.      Proč dochází k profilování a automatizovanému rozhodování?
  6.      Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?
  7.      Kdo jsou naši obchodní partneři?
  8.      Kdo může mít přístup k vašim osobním údajům?
  9.      Jaké jsou vaše práva při zpracovávání osobních údajů?
  10.                        Jak můžete odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů?

1. KDO JE SPRÁVCE OSOBNÍCH DAT?

Správce osobních údajů je společnost, která určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů. Pro marketingové účely je správce vašich osobních údajů společnost: GAG racing s.r.o.

2. JAKÉ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJEZPRACOVÁVAME?

Pro marketingové účely zpracováváme následující kategorie osobních údajů, které nám pomáhají určit nabídku produktů a služeb, která by se vám mohla líbit a řešit vaše potřeby.

■ Základní identifikační údaje - jméno, sídlo, adresa bydliště.

■ Kontaktní údaje - telefonní číslo, e-mailová adresa.

■ Informace o využití produktů a služeb - jaké služby jste u nás měli v minulosti, informace o využívání internetové zákaznické zóny. Na základě těchto údajů vám víme doporučovat vhodné produkty a služby.

■ geolokace údaje - geolokační údaje z webového prohlížeče. Tyto údaje mohou obvyklé sloužit k doporučení kontaktu na nejbližšího zprostředkovatele nebo pobočku.

3. Z JAKÝCH ZDROJŮ OSOBNÍ ÚDAJE POCHÁZÍ?

Osobní údaje uvedené v předchozím bodě získáváme přímo od vás. Tyto osobní údaje uvádíte v klientské smlouvě, případně jste je uvedli na dalších dokumentech v registračním formuláře na webu.

Osobní údaje mohou také pocházet z veřejně dostupných zdrojů, registrů a evidencí, například z obchodního rejstříku. Vaše osobní údaje také mohou pocházet od třetích osob, které jsou s nimi oprávněné zacházet.

4. NA JAKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SOUHLAS?

Souhlas jste poskytli pro marketingové účely, které zahrnují následující činnosti:

■ nabídka produktů a služeb. Nabídky vám na základě vašeho souhlasu můžeme poskytovat elektronickou formou, zejména formou e-mailových zpráv nebo zpráv posílaných na mobilní zařízení přes telefonní číslo, prostřednictvím webové klientské zóny, písemnou formou nebo formou telefonického hovoru,

■ automatizované zpracování osobních údajů s cílem přizpůsobit obchodní nabídku vašim individuálním potřebám,

■ průzkumy trhu a průzkumy spokojenosti zákazníků s využívanými produkty a službami.

Souhlas poskytnutý na marketingové účely je dobrovolný. Je však nezbytný k tomu, abychom vám mohli posílat individuální nabídky produktů a služeb a našich obchodních partnerů. Bez takto poskytnutého souhlasu vám individuální nabídky produktů a služeb nemůžeme poskytovat.

5. PROČ DOCHÁDZÍ K PROFILOVÁNÍ A AUTOMATIZOVANÉMU ROZHODOVÁNÍ?

Naše společnost se vám snaží poskytovat individuální upravené nabídky produktů a služeb. Z tohoto důvodu vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu profilujeme. Pro tento účel používáme automatické informační systémy, webové aplikace nebo kalkulačky. Podle toho vám posíláme individualizované zprávy a nabídky produktů a služeb naší společnosti.

Automatické vyhodnocování (profilování) osobních údajů nám pomůže vás a vaše potřeby lépe poznat, odhadnout budoucí řízení a podle toho přizpůsobit naše produkty a služby.

6. JAK DLOUHO BUDEME ZPRACOUVAT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Souhlas jste udělili společnosti na dobu trvání smluvního vztahu a na následujících 10 let od ukončení takového smluvního vztahu nebo do momentu, kdy váš souhlas odvoláte.

Pokud nejste, ani se nestanete klientům společnosti, váš souhlas bude v platnosti 10 let od udělení nebo do momentu, kdy ho odvoláte.

Po uplynutí příslušného číši budou vaše osobní údaje vymazány, ale pouze v rozsahu a pro účely, pro které podle právních předpisů není zapotřebí souhlasu.

7. KDO JSOU NAŠI OBCHODNÍ PARTNEŘI?

V souhlasu jste také souhlasili s nabídkami produktů a předáním osobních údajů našim vybraným obchodním partnerům. Naši obchodní partneři stejně dodržují pravidla ochrany osobních údajů a uzavřeli jsme s nimi smlouvu o zpracování osobních údajů.

Obchodní partneři jsou:

Direct Parcel Distribution, Websupport,

8. KDO MŮŽE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM?

Na zpracování údajů pro marketingové účely mohou mít k vaším údajům přístup i další subjekty, které zpracovávají osobní údaje jako tzv. zprostředkovatelé, jejichž úkolem je poskytovat služby společnosti. Například to mohou být externí společnosti, které spravují naše systémy nebo jiné služby zajišťující řádný chod společnosti a zpracování osobních údajů pro marketingové účely. S uvedenými zprostředkovateli máme uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů, na základě čehož jsou také povinni dodržovat striktní pravidla ochrany osobních údajů.

9. JAKÉ JSOU VAŠE PRÁVA PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Řádně zpracování vašich osobních údajů je pro společnosti v Slovenské republice důležité a jejich ochrana je naprostou samozřejmostí. Při zpracovávání osobních údajů lze uplatnit následující práva:

Informace o zpracování vašich osobních údajů

Informace zahrnují hlavně: identifikaci a kontaktní údaje správce, jeho zástupce a případně odpovědné osoby, účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemce nebo kategorie příjemců osobních údajů, informace o předávání osobních údajů do třetích zemí, doba uchovávání osobních údajů, oprávněných správců, seznam vašich práv, možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, zdroj zpracovávaných osobních údajů, informace o tom, čí a jak dochází k automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo na potvrzení toho, zda osobní údaje jsou nebo nejsou zpracovávány a pokud ano, máte přístup k informacím o zpracovávání, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, období uchovávání osobních údajů, jakož i právo na informace o vašich právech, o právě podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, čí dochází k automatizovanému rozhodnutí a profilování, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

Zpracováváme vaše zastaralé nebo nepřesné osobní údaje? Změnili jste, například, adresu bydliště? Prosím, informujte nás o tom a my osobní údaje opravíme.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V některých zákonem stanovených případech jsme povinni vaše osobní údaje na váš pokyn vymazat. Každá taková žádost však podléhá individuálnímu hodnocení, protože i společnost má povinnost nebo oprávněný zájem ponechat si osobní údaje.

Právo na omezení zpracování

Pokud chcete, aby se vaše osobní údaje zpracovávány výhradně na nejnutnější zákonné účely nebo si přejete osobní údaje blokovat.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, abychom poskytli vaše osobní údaje jiné společnosti, předáme vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu vámi určenému subjektu, pokud nám v tom nebudou bránit žádné zákonné nebo jiné významné překážky.

Právo uplatnit námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že osobní údaje zpracováváme v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy, spojte se s námi a požádejte nás o vysvětlení nebo odstranění nevhodného stavu. Námitku lze také uplatnit i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů

S vaším podnětem nebo stížností ohledně zpracování osobních údajů se můžete kdykoliv obrátit na kontrolní orgán, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenské republiky se sídlem na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Kde můžete práva uplatnit a jsou tato práva zpoplatněny?

Jednotlivé práva můžete uplatnit ve společnosti, a to telefonicky na lince: 0948 357 099 posláním e-mailu na adresu: info@gag-racing.sk

Všechny informace a vyjádření k právům, které uplatníte, poskytujeme bezplatně.

Za jaký čas můžete očekávat odpověď od společnosti?

Vyjádření a případné informace o přijatých opatřeních vám poskytneme co nejdříve, nejpozději však do jednoho měsíce. V případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí můžeme tuto lhůtu prodloužit na dva měsíce. O prodloužení, včetně uvedení důvodů, vás budeme informovat.

10. JAK MŮŽETE VYLOUČIT SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ ?

Souhlas se zpracováním osobních údajů je založen na principu dobrovolnosti. To znamená, že ho můžete kdykoliv odvolat. Nechcete dále dostavět nabídky produktů a služeb a našich obchodních partnerů? Je nám to líto, ale vaše rozhodnutí zcela respektujeme.

Co má odvolání souhlasu obsahovat?

■ Kdo odvolání podává. Uveďte, prosím, vaše jméno a příjmení, adresu bydliště a datum narození, abychom vás věděli identifikovat.

■ Komu odvolání podáváte.

■ Informaci, že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje. Pokud byste chtěli dostavět pouze vybrané nabídky, uveďte, prosím, jaké nabídky jde, abychom vám mohli vyhovět.

■ Váš vlastnoruční podpis.

Jakým způsobem mohu odvolání poslat?

■ Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely je možné poslat v písemné podobě, a to proto, abychom měli o vašem odvolání řádný záznam. Odvolání nezapomeňte podepsat.

VI. Závěrečná ustanovení

1. Prodávající má právo podle charakteru objednaných produktů vyzvat spotřebitele k osobní prohlídce a osobnímu odběru produktu (vztahuje se hlavně na finančně náročnější produkt, nebo náročnější z hlediska objemu nebo hmotnosti). V těchto případech bude spotřebitel kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud spotřebitel již uhradil kupní cenu, bude mu tato částka převedena zpět, pokud se nedohodnou jinak.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změny ceny. Při změně ceny prodávající kontaktuje spotřebitele. Spotřebitel má právo při takto upravených cenách objednávku stornovat.

3. Spotřebitel prohlašuje, že před vyplněním nebo oznámením objednávky se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy, prodávající neodpovídá spotřebiteli za ušlý zisk, ztrátu příležitostí nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem.

Tyto všeobecné obchodní podmínky byly formulovány a stanovené v dobré víře, za účelem splnění zákonných podmínek a úprav korektních obchodních vztahů mezi prodávajícím a spotřebitelem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

Práva spotřebitele vůči prodávajícímu vyplývající ze zákona o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji č. 108/2000 Z.z ve znění pozdějších předpisů, zůstávají těmito podmínkami nedotčeny.

Právní vztahy a podmínky zde výslovně neupravené jakož i případné spory vzniklé z neplnění těchto podmínek se řídí příslušnými ustanoveními Obchodního nebo Občanského zákoníku.

4. Prodávající a spotřebitel se dohodli, že plně uznávají komunikaci na dálku - telefonickou, elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany.

Tyto Obchodní podmínky vstupují v platnost od 20.8.2018